Save The Date! | Warsaw Insider
Warsaw Insider
An unprecedented event will take place at the Warsaw EXPO XXI on the 18th and 19th of January. The first edition of Luxury Carnival... Save The Date!
Save The Date! Save The Date!

An unprecedented event will take place at the Warsaw EXPO XXI on the 18th and 19th of January. The first edition of Luxury Carnival – a unique festival of luxury and premium brands – will bring luxury brands together to present their portfolios under one roof.

The event combines elegance and style, exclusive fashion and motoring, fine drinks and sophisticated food all in a sumptuous background. Promising a wide variety of surprises, seminars and other attractions, the event will also be accompanied by tasteful jazz performances.

Besides entertainment, there’ll also be seminars, expert consultations, and special presentations courtesy of the event’s partners.

Rarely will you find such an opportunity to familiarize yourself with such an array of premium brands; this is your chance to meet brand ambassadors as well as meet head-on the flagship products and services that are changing the world – from champagne houses to wine producers to purveyors of luxury goods. Immerse yourself in luxury at EXPO XXI

Inspired by both the Venetian Carnival and the glamorous clubs of 20s New York, the theatrical mood will be combined with elegant dining options and a hint of Broadway glitz – ideal for an evening with a difference, whether it be with friends, colleagues or business partners.

More details are available here: https://luxurycarnival.pl/

 

Rules and Regulations

REGULAMIN KONKURSU

Karnawałowy luksus z LUXURY CARNIVAL 2019”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Karnawałowy luksus z Luxury Carnival 2019” („Konkurs”), reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

 2. Organizatorem Konkursu jest wydawca magazynu Warsaw Insider – Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej Organizator) działając na zlecenie Module Plan sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 Wrocław, KRS 0000603975, numer NIP: 8943073896, numer REGON: 363798347 („Zleceniodawca”).

 3. Zleceniodawca jest Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 4. Konkurs trwa od 10.01.2019 r. do 14.01.2019 r. do godz. 23.59

 5. W celu nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz wyboru laureatów powołana zostanie Komisja Konkursowa („Komisja”).

 6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook na profilu Warsaw Insider https://www.facebook.com/warsawinsider/.

 7. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Zleceniodawcy lub Organizatora.

 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

 12. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.

 13. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, Zleceniodawcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

 1. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 3.

 1. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§3

OPIS i PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY

 1. W ramach Konkursu należy zamieścić pod postem konkursowym komentarz, który będzie stanowił odpowiedź na zadanie konkursowe „Czym dla ciebie jest luksus? W dwóch lub trzech zdaniach opisz, czym powinna być luksusowa marka”

 2. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jeden raz oraz może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 3. Przebieg Konkursu wygląda następująco:

10.01.2019 r. do 14.01.2019 r. do godz. 23.59– zamieszczanie odpowiedzi konkursowych w postaci komentarzy pod postem na profilu Warsaw Insider w serwisie Facebook.

15.01.2019. r. – rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie na profilu Warsaw Insider listy zwycięzców.

 1. Nagrodami w Konkursie będą dwa bezpłatne podwójne zaproszenia elektroniczne na Luxury Carnival (https://luxurycarnival.pl/) uprawniające do bezpłatnego wejścia i wykorzystania 3 karnetów/osobę w kolorze białym

 2. Sposób wykorzystania karnetów zostanie podany do wiadomości konkursowicza drogą elektroniczną w terminie do 17.01.2019

 3. Wartość jednej Nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

 4. Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu Warsaw Insider w serwisie Facebook.

 5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu i otrzymaniu wiadomości Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość email na adres a.tadrzak@moduleplan.com zgłoszenie pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien podać dane osobowe niezbędne do odbioru nagrody (imię i nazwisko, nr telefonu) oraz wkleić w treść listu oświadczenie o treści:

 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Karnawałowy luksus z Luxury Carnival”. Zostałem/am poinformowany/a o prawie do dostępu do treści danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa nie narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.”

 7. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.

 8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

§4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

 4. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

§5

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe gromadzone w celu organizacji Konkursu „„Karnawałowy luksus z Luxury Carnival 2019”są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa.

 3. Dane będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.

 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Zleceniodawca ma prawo przekazać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółka w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów opisanych powyżej.

 7. Odmowa podania danych osobowych w celu organizacji Konkursu lub odwołanie zgody na przetwarzanie w czasie trwania Konkursu jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 60 dni od zakończenia Konkursu, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie..

 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

§6

REKLAMACJE

 1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja Konkurs Karnawałowy luksus z Luxury Carnival 2019” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 30.12.2018 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.

 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki.

 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/warsawinsider/ oraz w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu
  z powodu wystąpienia problemów technicznych.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego odpowiedzialność ponosi Organizator Konkursu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + seventeen =